Regulamin - Forum

Regulamin Forum Earth Festival Uniejów 2022

§ 1.Informacje Ogólne

1. Organizatorem Forum Earth Festival Uniejów 2022 (zwanego dalej Forum) jest Mariusz Woźniczka VISIONAIR, zwany dalej Organizatorem.
2. Dane kontaktowe: Adres do korespondencji: ul. Piłkarska 79, 94-121 Łódź. Tel.: +48 607 352 554, e-mail: forum@forearthforus.com
3. Forum odbędzie się w dniach 17-18 sierpnia 2022 r. w Centrum Konferencyjnym ApartHotel Termy Uniejów zwanym dalej Obiektem.
4. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Forum oraz świadczenia usług przez Organizatora.
5. Organizator odpowiada za całokształt merytoryczny i logistyczny Forum.
6. Organizator wykonuje w Obiekcie zadania organizacyjno-logistyczno-techniczne, samodzielnie lub przy pomocy swoich podwykonawców.
7. Informacje o Forum dostępne są na stronie internetowej www.forearthforus.com (zwanej dalej Stroną Internetową).
8. Wszelkie prawa do Strony Internetowej i jej zawartości należą do Organizatora. Organizator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie Internetowej, w całości lub w części.
9. Nazwa Strony Internetowej, logo, zasady działania Strony Internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191),
10. Wydarzenia Forum będą rejestrowane, a powstałe zdjęcia i filmy wykorzystywane do działań promocyjnych Forum.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Użytkownicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania z usług Strony Internetowej.
2. Na Stronie Internetowej świadczona jest nieodpłatna usługa formularza rejestracyjnego pozwalająca na zakup Pakietu uprawniającego do udziału w Forum. Skorzystanie z usługi formularza rejestracyjnego wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.

§ 3. Warunki udziału w Forum

1. Udział w Forum jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, dokonały rejestracji i posiadają pakiet wstępu na Forum (zwany dalej pakietem), zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wyżej wymienione osoby fizyczne biorące udział w Forum zwane są dalej jako Uczestnicy.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawa danej osoby do udziału w Forum, poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia dokumentu tożsamości. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału takiego Uczestnika w Forum do chwili przedstawienia stosownego dokumentu.
3. Udział w Forum jest płatny. Pula płatnych pakietów konferencyjnych jest ograniczona.
4. Pakiety konferencyjne mają charakter osobisty i nie mogą być zbywane lub przekazywane. Każdy płatny pakiet konferencyjny upoważnia do wstępu na Forum 1 (słownie: jednej) osoby i do wymiany na jeden identyfikator imienny.
5. Pakiety konferencyjne dostępne są w sprzedaży prowadzonej bezpośrednio przez Organizatora.
6. W celu nabycia pakietów konferencyjnych Uczestnik zobowiązany jest do dokonania osobistej rejestracji poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Internetowej pod adresem: www.forearthforus.com
7. W ramach formularza potencjalny Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych, w tym danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko) oraz dane instytucji, którą reprezentuje (nazwa instytucji, ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, numer NIP) zwanych dalej Danymi Osobowymi.
8. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Forum, a Uczestnicy wyrażają na to zgodę.
9. Organizator przyjmuje, że Uczestnik biorący udział w Forum, akceptuje możliwość wskazanego powyżej utrwalenia i wykorzystania jego sylwetki lub wizerunku jako uczestnika Forum.
10. Dane osobowe (np. wizerunek, głos w trakcie prelekcji, imię i nazwisko) zarejestrowanego Uczestnika Forum, w postaci zapisu fotograficznego/filmowego/dźwiękowego, mogą być przetwarzane w celach marketingowych, informacyjnych, dokumentacyjnych itp. przez Organizatora, zwł. poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie, np. na stronie internetowej Organizatora, na portalach/profilach społecznościowych Organizatora, w drukowanych materiałach marketingowych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Forum w formie elektronicznej/drukowanej, w całym okresie publikacji takich materiałów oraz w całym okresie prowadzenia komunikacji informacyjno-marketingowej oraz czynności dokumentacyjnych w Internecie.
11. W wypadku wątpliwości dotyczących tożsamości potencjalnego Uczestnika bądź podanych przez niego danych (w tym danych osobowych), Organizator może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego ich prawdziwość lub tożsamość Uczestnika.
12. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w wypadku podania fałszywych lub niepełnych informacji, Organizator może odmówić Uczestnikowi wydania lub anulować wydany pakiet konferencyjny, zwracając uiszczoną kwotę.
13. Każde zgłoszenie uczestnika podlega weryfikacji przez Organizatora. Organizator poinformuje Uczestnika o zakwalifikowaniu go do udziału w Forum i przekaże potwierdzenie uczestnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu.
14. Organizator wystawi fakturę VAT za zakup pakietu konferencyjnego.

§ 4. Zasady Szczególne Udziału w Forum

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Forum z przyczyn od niego niezależnych. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Uczestnikowi nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia, w tym prawo zwrotu wpłaconych środków. Zmiana terminu Wydarzenia nie stanowi przyczyny do wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszego Zamówienia. Zmiana terminu Wydarzenia nie stanowi jego odwołania.
2. Posiadacz pakietu konferencyjnego otrzymuje w dniu Forum imienny identyfikator, który uprawnia do poruszania się po Obiekcie Forum. Uczestnik Forum zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu imiennego identyfikatora przez cały czas pobytu w Obiekcie. Osoby przebywające w Obiekcie, które nie są w stanie okazać swojego imiennego identyfikatora na żądanie przedstawiciela Organizatora, mogą zostać zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Obiektu. Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły swój imienny identyfikator, po weryfikacji tożsamości poprzez pokazanie dowodu osobistego, mogą otrzymać jego duplikat.
3. Forum odbywać się będzie od godziny 11.00 w dniu 17 sierpnia 2022 do godziny 13 w dniu 18 sierpnia 2022. Przebywanie w Obiekcie Forum, poza tym przedziałem czasowym, dopuszczalne jest jedynie za zgodą Organizatora.
4. Uczestnicy przebywający w Obiekcie zobowiązani są do poszanowania porządku oraz praw osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie Obiektu, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora. Wskazanie w niniejszym ustępie dokumenty dostępne będą do wglądu podczas trwania Forum.

5. Na teren Obiektu nie będą wpuszczane osoby agresywne, pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a w przypadku wykrycia takich osób mogą one zostać usunięte z Obiektu Forum.
6. W Obiekcie zabronione jest prowadzenie usług własnych lub podmiotów trzecich, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
7. W Obiekcie zabronione jest propagowanie treści niedozwolonych przez prawo lub zasady współżycia społecznego.
8. W Obiekcie zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie i fotografowanie bez pisemnej zgody Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia z Obiektu osoby naruszającej Regulamin, bez prawa do powrotu na teren Obiektu lub żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku z udziałem w Forum, w tym ceny uiszczonej za pakiet konferencyjny.
10. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego, poniesionych przez Organizatora w związku z wystąpieniem do Organizatora stron trzecich z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez Uczestnika.
11. Za przedstawiciela Organizatora w trakcie Forum uważa się każdą osobę legitymującą się imiennym identyfikatorem Forum – z napisem ORGANIZATOR.

§ 5. Warunki Partnerstwa Forum

1. Organizator przewiduje współpracę przy organizacji Forum z Partnerami komercyjnymi Forum. Warunki współpracy określi umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Partnerem Forum.
2. Organizator przewiduje również współpracę przy organizacji Forum, odnośnie kwestii merytorycznych z Partnerami Merytorycznymi Forum.
3. Organizator przewiduje współpracę przy organizacji Forum z Patronami Medialnymi Forum. Warunki współpracy określi umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Patronem Medialnym Forum.
4. Wykaz świadczeń partnerskich dla Partnerów komercyjnych dostępny jest u Organizatora.
5. Organizacja wydarzeń promocyjnych w Obiekcie możliwe są jedynie przez Organizatora, który oferuje te usługi na zasadzie wyłączności.
6. Realizacja zabudowy w Obiekcie, usługi dodatkowe związane z realizacją i obsługa stoisk Partnerów wykonywane są przez Partnerów komercyjnych lub ich podwykonawców na zasadach ustalonych przez Organizatora.
7. Cennik usług dostępny jest u Organizatora Forum.

§ 6. Skargi i reklamacje

1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Forum powinny być kierowane do Organizatora na adres do korespondencji: forum@forearthforus.com
2. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W wypadku braku udzielenia odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie reklamacja zostanie uznana za zasadną.

§ 7. Polityka Prywatności

1. Wypełniając formularz, Uczestnik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu Danych Osobowych przez Organizatora, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Forum. Dane osobowe uczestników są gromadzone i przetwarzane dla potrzeb organizacji i działań marketingowych Forum, zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych, obowiązującą u Organizatora.
2. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących jego osoby, ich aktualizacji, zmiany, uzupełniania lub żądania usunięcia, z zastrzeżeniem, że działania takie mogą uniemożliwić Organizatorowi zapewnienie udziału Uczestnika w Forum, zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych, obowiązującą u Organizatora.

§ 8. Zasady korzystania ze strony internetowej Forum

1. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Strony Internetowej innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Strony Internetowej oraz świadczonych w ramach niej usług i zawierania umów drogą elektroniczną.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Strony Internetowej, a także utratę danych powstałą w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania Organizatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Strony Internetowej. Organizator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w funkcjonowaniu Strony Internetowej, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych. Organizator zastrzega, że zabronione jest umieszczanie na Stronie Internetowej i formularzu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itd.

§ 9. Obowiązywanie regulaminu, odpowiedzialność Organizatora, możliwości zmiany programu Forum, rozwiązywanie sporów i inne postanowienia

1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu dostępnym na Stronie Internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
2. Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wyłącza możliwość udziału w Forum.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez Uczestnika podczas Forum w obiekcie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Uczestnik poniósł w związku z uczestnictwem w Forum lub rezygnacją z udziału w nim. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Forum wywołany siłą wyższą lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
5. W wypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci opłaty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której zasady rozliczenia Organizatora i Uczestnika Forum będą uregulowane w odrębnej Umowie. W wypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z planowanym uczestnictwem w Forum poniesionych przez Uczestnika. W każdej sytuacji, w zakresie dopuszczalnym prawem, Organizator nie ma obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z Forum poniesionych przez uczestnika w inny sposób niż za pośrednictwem Organizatora.
6. Organizator ustala program Forum oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu, w którym odbywa się Forum, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na Stronie Internetowej.
7. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z podpisaniem bądź realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
9. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.
10. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora, a także w siedzibie Organizatora.